-HIDEX D.O.O.
O NAMA
PROIZVODI
FOTO GALERIJA
LOKACIJA

ENGLISH VERS
.
- -
-INFO STRANE
ZASTAVE BIH
BONTON
LINKOVI
-

_

Zastava i Grb Federacije Bosne i Hercegovine

 


__

_ZAKON O GRBU BOSNE I HERCEGOVINE

 

Zakon o grbu i zastavi Federacije Bosne Hercegovine donio je Parlament Federacije na sjednici Zastupnickog doma odrzanoj 6. novembra 1996. godine i na sjednici Doma naroda odrzanoj 6. novembra 1996. godine. (

 

UKAZ O PROGLASENJU ZAKONA O GRBU I ZASTAVI
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Proglasava se Zakon o grbu i zastavi Federacije Bosne Hercegovine koji je donio Parlament Federacije na sjednici Zastupnickog doma odrzanoj 6. studenog 1996. godine i na sjednici Doma naroda odrzanoj 6. studenog 1996. godine.
Broj US-01-564/96
11. studenog 1996. godine
Sarajevo
Predsjednik
Kresimir Zubak, v. r.

ZAKON O GRBU I ZASTAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Clan 1.

Grb Federacije Bosne i Hercegovine je stitastog oblika, sastavljen od tri dijela: u lijevom gornjem dijelu, na jednoj cetvrtini grba, nalazi se stit sa zlatnozutim ljiljanom na zelenoj podlozi; u desnom gornjem dijelu, na jednoj cetvrtini grba, nalazi se povijesni hrvatski grb od 25 kvadratnih polja crvene i bijele boje; u donjem dijelu grba plave boje nalazi se 10 sestokrakih zvijezda bijele boje poredanih u krug, koji zauzimaju jednu polovicu grba. Grb i polje plave boje optoceni su vrpcom zlatnozute boje.

Clan 2.

Zastava Federacije Bosne i Hercegovine je pravokutna trobojnica s vertikalno poredanim poljima s lijeva na desno: crvene, bijele i zelene boje. U sredini zastave nalazi se grb Federacije Bosne i Hercegovine utvrdjen u Clanku 1. ovog zakona. Bijelo polje je u odnosu na crveno odnosno zeleno polje, trostruko sire. Odnos sirine i duzine zastave je 3:5.

Clan 3.

Likovno rjesenje grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine je sastavni dio ovog zakona.

Clan 4.

O upotrebi grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine donijet ce se poseban zakon.

Clan 5.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Sluzbenim novinama Federacije BiH". Predsjedavajuci Zastupnickog doma Parlamenta Federacije BiH Prof. dr Abdulah Konjicija, v. r.
Predsjedavajuci Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Mariofil Ljubic, v. r

ZAKON O GRBU I ZASTAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Clan 1.

Grb Federacije Bosne i Hercegovine je stitastog oblika, sastavljen od tri dijela: u lijevom gornjem dijelu, na jednoj cetvrtini grba, nalazi se stit sa zlatnozutim ljiljanom na zelenoj podlozi; u desnom gornjem dijelu, na jednoj cetvrtini grba, nalazi se povijesni hrvatski grb od 25 kvadratnih polja crvene i bijele boje; u donjem dijelu grba plave boje nalazi se 10 sestokrakih zvijezda bijele boje poredanih u krug, koji zauzimaju jednu polovinu grba. Grb i polje plave boje optoceni su trakom zlatnozute boje.

Clan 2.

Zastava Federacije Bosne i Hercegovine je pravokutna trobojnica sa vertikalno poredanim poljima s lijeva na desno: crvene, bijele i zelene boje. U sredini zastave nalazi se grb Federacije Bosne i Hercegovine utvrdjen u Clanku 1. ovog zakona. Bijelo polje je u odnosu na crveno odnosno zeleno polje, trostruko sire.
Odnos sirine i duzine zastave je 3:5.

Clan 3.

Likovno rjesenje grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine je sastavni dio ovog zakona.

Clan 4.

O upotrebi grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine donijet ce se poseban zakon.

Clan 5.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Sluzbenim novinama Federacije BiH". Predsjedavajuci Zastupnickog doma Parlamenta Federacije BiH prof. dr Abdulah Konjicija, s. r. Predsjedavajuci Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Mariofil Ljubic, v. r. Broj 21 - Strana 612 SLUZBENE OVINE FEDERACIJE BiH Petak, 15. studenog/novembra 1996..266 267 Petak, 15. studenog/novembra 1996. SLUZBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 21 - Strana 613


Na temelju poglavlja IV, odjeljak B, Clan 7a Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ O PROGLASENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRBU I ZASTAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Proglasava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o grbu i zastavi Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije na sjednici Zastupnickog doma, odrzanoj 18. prosinca 1996. godine i na sjednici Doma naroda, odrzanoj 19. prosinca 1996. godine
Broj US-01-617/96
28. prosinca
1996. godine
Sarajevo
Predsjednik
Kresimir Zubak, v. r.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRBU I ZASTAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Clan 1.

U Zakonu o grbu i zastavi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 21/96) u Clanku 1. u trecem retku iza rijeci "podlozi" tocka i zarez se brise i dodaju rijeci: "optocen sa vrpcom zlatnozute boje", a u petom retku iza rijeci "boje" tocka i zarez se brisu i dodaju rijeci: "optocen sa vrpcom crvene boje", a u sedmom retku iza rijeci "grba" tocka se brise i dodaju rijeci: "s tim sto se stit sa zlatno zutim ljiljanom i povijesni hrvatski grb nalaze na polju bijele boje".


Clan 2.

U Clanku 3. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "Likovno graficki standardi izrade grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine, kao i polozaj grba na zastavi i njegova velicina, sastavni su dio ovog zakona".

Clan 3.

Ovaj zakona stupa na snagu danom objave u "Sluzbenim novinama Federacije BiH". Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Mariofil Ljubic, v. r. Zamjenik predsjedatelja Zastupnickog doma Parlamenta Federacije BiH Stjepan Mikic, v. r.

Na temelju poglavlja IV, odjeljak B, Clan 7a Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ O PROGLASENJU ZAKONA O upotrebI GRBA I ZASTAVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Proglasava se Zakon o upotrabi grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije na sjednici Zastupnickog doma, odrzanoj 18. prosinca 1996. godine i na sjednici Doma naroda, odrzanoj 19. prosinca 1996. godine
Broj US-01-618/96
28. prosinca
1996. godine
Sarajevo
Predsjednik
Kresimir Zubak, v. r.

ZAKON O upotrebI GRBA I ZASTAVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I - OSNOVNE ODREDBE

Clan 1.

Ovim zakonom uredjuje se upotreba grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

Clan 2.

Grbom i zastavom Federacije predstavlja se Federacija i izrazava pripadnost Federaciji.

Clan 3.

Grb i zastava Federacije upotrebljuju se sukladno odredbama ovog zakona na nacin kojim se istice ugled i dostojanstvo Federacije.

Clan 4.

Isticanje grba i zastave Federacije s grbom i zastavom Bosne i Hercegovine, vrsi se u skladu s posebnim propisom.

Clan 5.

Grb i zastava Federacije mogu se upotrebljivati samo u obliku i sadrzini utvrdjenim Zakonom o grbu i zastavi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 21/96). U grbu i zastavi Federacije ne moze se nista mijenjati. Izuzetno, ako je to posebnim propisima utvrdjeno, grb i zastava Federacije mogu se upotrebiti kao sastavni dio drugih amblema, odnosno znakova (vojne, zapovjedne i rangovne zastave i dr.).

Clan 6.

Originali grba i zastave Federacije cuvaju se kod Predsjednika Federacije i prema njima se vrse oblikovanje grba i zastave Federacije.

Clan 7.

Grb i zastava ne mogu se upotrebiti kao robni ili usluzni zig, uzorak ili model, niti kao bilo koji drugi znak za obiljezavanje robe ili usluga.

Clan 8.

Upotreba grba i zastave Federacije slobodna je u umjetnickom stvaralastvu ili odgojno-nastavnoj svrsi pod uvjetom da se time ne vrijedja ugled i dostojanstvo Federacije.

Clan 9.

Grb i zastava Federacije ne mogu se upotrebljivati na javnom mjestu ako su osteceni ili svojim izgledom nepodobni za upotrebu. Osteceni ili za upotrebu nepodobni grb i zastava povlace se iz upotrebe.

Clan 10.

Ako se grb i zastava Federacije isticu na teritoriju Federacije zajedno s drugim domacim ili inozemnim grbom odnosno zastavom, grb odnosno zastava Federacije stavlja se na pocasno mjesto, sukladno ovom zakonu, izuzev u slucaju iz Clana 4. ovog zakona.

II - UPOTREBA GRBA FEDERACIJE

Clan 11.

Grb Federacije upotrebljava se:
1. u sastavu pecata Federacije sukladno Zakonu o pecatu Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 2/94 i 21/96);
2. u sluzbenim prostorijama i natpisima na zgradama gdje su smjesteni organi Federacije;
3. u objektima kojima se obiljezava granica Bosne i Hercegovine na teritoriju Federacije, prema posebnim propisima;
4. na odorama pripadnika Federalnog ministarstva unutrašnjih-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, odorama strazara federalnih ustanova za izvrsenje kaznenih sankcija, uniformiranih djelatnika carine i financijske policije;
5. u drugim slucajevima sukladno zakonu.

Clan 12.

Grb Federacije moze se upotrebljivati:
1. na zgradama u kojima su smjesteni kantonalni-zupanijski, gradski i opcinski organi na podrucju Federacije, kao i u svecanim prostorijama tih zgrada;
2. na zgradama u kojima su smjestene jedinice, ustanove, zapovjednistva i stozeri vojske Federacije, kao i u svecanim prostorijama tih zgrada;
3. prigodom medjunarodnih susreta, natjecanja i drugih skupova (politickih, znanstvenih, kulturno-umjetnickih, sportskih i dr.) na kojima Federacija sudjeluje ili je predstavljena u sukladno pravima i praksi odrzavanja takvih skupova;
4. na sluzbenim pozivnicama, cestitkama i slicnim aktima koje koriste predsjednik Federacije, potpredsjednik Federacije, predsjedavajuci oba doma Parlamenta Federacije, premijer i zamjenik premijera, ministri i drugi duznosnici Federacije;
5. u drugim slucajevima, ako njegova upotreba nije u suprotnosti s odredbama ovog zakona.

Clan 13.

Ako se grb Federacije istice na podrucju Federacije zajedno s jednim ili vise domacih ili inozremnih grbova ili drugim slicnim amblemima, grb Federacije nalazi se na pocasnom mjestu i to:
1. u sredini kruga sprijeda gledano, ako su drugi grbovi i amblemi poredani u krug;
2. u sredini polukruga sprijeda gledanom ako su drugi grbovi i amblemi poredani u polukrug;
3. na celu kolone drugih grbova, ako su drugi grbovi i amblemi poredani u koloni;
4. na celu skupine drugih grbova, ako su grbovi poredani u skupine;
5. na desnoj strani, sprijeda gledano od grba inozemne drzave ili medjunarodne organizacije koji se istice u sredistu, osim u slucajevima sluzbenih posjeta drzavnih ili medjunarodnih organizacija kada se upotrebe vrse sukladno propisu iz Clana 4. ovog zakona.

III - UPOTREBA ZASTAVE FEDERACIJE

Clan 14.

Zastava Federacije istice se:
1. na zgradi u kojoj su smjesteni Parlament Federacije, predsjednik i potpredsjednik Federacije i Vlada Federacije;
2. u dane praznika Federacije na zgradama u kojima su smjesteni organi za vrijeme trajanja tih praznika;
3. na odorama pripadnika Vojske Federacije kad Vojska Federacije sudjeluje u sastavu medjunarodnih vojnih jedinica;
4. pri ispracaju predsjednika i potpredsjednika Federacije i njihovom povratku iz inozemstva u Federaciju;
5. na prijevoznim sredstvima koja koriste predsjednik i potpredsjednik Federacije;
6. u dane zalosti koje odredi Vlada Federacije na pola koplja za vrijeme trajanja zalosti;
7. u drugim slucajevima pod uvjetima i na nacin utvrdjen zakonom.

Clan 15.

Zastava Federacije moze se isticati:
1. na zgradama u kojima su smjesteni kantonalno-zupanijski, gradski i opcinski organi za vrijeme svecanosti u tim kantonima-zupanijama, gradu i opcinama;
2. u zgradama u kojima su smjestene jedinice, ustanove, zapovjednistva i stozeri Vojske Federacije za vrijeme svecanosti u tim jedinicama, ustanovama, zapovjednistvima i stozerima;
3. prigodom medjunarodnih susreta, natjecanja i drugih skupova (politickih, znanstvenih, kulturno-umjetnickih, sportskih i dr.) na kojima Federacija sudjeluje ili je predstavljena sukladno pravima i praksi odrzavanja takvih skupova;
4. prigodom proslave svecanosti i drugih masovnih politickih, kulturnih, sportskih i slicnih manifestacija koje su od znacaja za Federaciju;
5. u drugim slucajevima, ako njena upotreba nije u suprotnosti s odredbama ovog zakona.

Clan 16.

Ako se zastava Federacije istice na teritoriju Federacije zajedno sa drugim zastavama, zastava Federacije nalazi se na pocasnom mjestu, i to:
1. u središtu kruga sprijeda gledano ako su zastave poredane u krug;
2. u središtu polukruga sprijeda gledano ako su druge zastave poredane u polukrug sukladno propisu iz Clana 4. ovog zakona;
3. na celu kolone drugih zastava - ako su druge zastave poredane u koloni;
4. na prvom mjestu u vrsti, sprijeda gledano - ako su druge zastave poredane u vrstu;
5. na celu grupe - ako su druge zastave poredane u grupe.
Ako se zastava Federacije istice pored neke druge zastave, ona se uvijek nalazi sa lijeve strane sprijeda gledano.

Clan 17.

Ako se zastava Federacije istice preko ulice ili trga, na stolu, bini ili nekom drugom pocasnom mjestu u vertikalnom polozaju, polozaj zastave treba da bude takav da crveno polje bude okrenuto prema gore.

Clan 18.

Zastava Federacije podize se i spusta, istice i skida odnosno prenosi uz uobicajene pocasti (ustajanje, pozdravljanje i dr.).

IV - KAZNENE ODREDBE

Clan 19.

Novcanom kaznom od 1.500 do 7.500 DEM kaznit ce se za prekrsaj poduzece ili druga pravna osoba, ako:
1. upotrebi grb ili zastavu Federacije u obliku i sadrzaju suprotno odredbama Clana 5. ovog zakona;
2. upotrebi grb ili zastavu Federacije kao znak za obiljezavanje robe ili usluga (Clan 7.);
3. upotrebi grb ili zastavu Federacije suprotno uvjetima iz Clana 8. zakona;
4. ako na javnom mjestu upotrebi i grb ili zastavu Federacije koji su osteceni ili su svojim izgledom nepodobni za upotrebu (Clan 9.);
5. ako upotrebi odnosno istakne grb i zastavu Federacije suprotno odredbama cl. 4, 12. i 15. ovog zakona;
6. ako ne upotrebi odnosno ne istakne grb i zastavu Federacije skladno odredbama cl. 10. i 13. ovog zakona.
Za prekrsaj iz stava 1. ovog Clana kaznit ce se i odgovorna osoba u poduzecu, organu vlasti ili drugoj pravnoj osobi novcanom kaznom od 300 do 750 DEM.

Clan 20.

Za prekrsaj iz Clana 19. stav 1. ovog zakona novcanom kaznom u iznosu od 300 do 750 DEM kaznit ce se osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost. Za prekrsaj iz Clana 19. stav 1. tac. 1, 2, 3. i 4. ovog zakona, kaznit ce se gradjanin novcanom kaznom u iznosu od 100 do 400 DEM.

Clan 21.

Novcana kazna predvidjena u odredbama cl. 19. i 20. ovog zakona placa se u DEM ili u protuvrijednosti valute Bosne i Hercegovine po srednjem tecaju koji utvrdjuje i objavljuje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan placanja. Do uspostave valute koju utvrdjuje Centralna banka Bosne i Hercegovine, koristit ce se valuta koju utvrdjuje Narodna banka Bosne i Hercegovine.

Clan 22.

Ucinitelju prekrsaja iz cl. 19. i 20. ovog zakona moze se izreci i zastitna mjera oduzimanja predmeta kojim je izvrsen prekrsaj. Ovlastena osoba Federalnog ministarstva unutarnjih poslova moze prije podnosenja zahtjeva za pokretanje prekrsajnog postupka oduzeti predmete iz stavka 1. ovog Clana i odmah predati nadleznom organu.

V - ZAVRSNA ODREDBA

Clan 23.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH". Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Mariofil Ljubic, v.r
Zamjenik predsjedatelja Zastupnickog doma Parlamenta Federacije BiH Stjepan Mikic, v.r.

Izvor dokumenta: Vlada Federacije BiH
_

Bosnian Flag & Banner company

Hidex d.o.o.>[O nama] [Proizvodi] [Foto Galerija] [Lokacija]
Info strane> [Zastave BiH] [Bonton] [Linkovi] [English_Version]

Hidex d.o.o. Sarajevo. Tel/fax: ++387 33 454 509 Mobitel: 061 139 682
Email: hidex@bih.net.ba Copyright© HIDEX All Rights Reserved; Webmaster