-HIDEX D.O.O.
O NAMA
PROIZVODI
FOTO GALERIJA
LOKACIJA

ENGLISH VERS
.
- -
-INFO STRANE
ZASTAVE BIH
BONTON
LINKOVI
-

_
_
Zastava i Grb Bosne i Hercegovine

 

Zastava Bosne i Hercegovine
_
_
_

Grb Bosne i Hercegovine
 


__

_ZAKON O GRBU BOSNE I HERCEGOVINE

Clan 1.

Ovim zakonom se ureduje oblik i izgled grba Bosne i Hercegovine, kao i njegova upotreba od strane institucija Bosne i Hercegovine.

Clan 2.

Grbom Bosne i Hercegovine predstavlja se Bosna i Hercegovina i grb se istice kao simbol Bosne i Hercegovine.

Clan 3.

Grb Bosne i Hercegovine se upotrebljava u skladu sa odredbama ovog zakona na nacin kojim se promovira ugled i dostojanstvo Bosne i Hercegovine.

Clan 4.

Grb Bosne i Hercegovine je plave boje i u obliku štita sa zašiljenim završetkom. U gornjem desnom uglu štita nalazi se trokut zute boje. Paralelno lijevoj strani ovog trokuta proteze se red bijelih zvijezda petokraka.

Clan 5.

Izgled i graficko rješenje grba Bosne i Hercegovine su dati u Aneksu, koji cini sastavni dio ovog zakona.

Clan 6.

1. Grb Bosne i Hercegovine ne može se upotrijebiti kao robni ili usluzni zig, uzorak ili model, niti kao bilo koji drugi znak za obiljezavanje robe ili usluga.
2. Kada je to predvideno posebnim propisima, grb Bosne i Hercegovine se moze upotrebljavati kao sastavni dio drugih simbola ili obiljezja.
3. Slobodna je upotreba grba Bosne i Hercegovine u umjetnicke i obrazovne svrhe, pod uslovom da ne narušava ugled i dostojanstvo Bosne i Hercegovine.

Clan 7.

Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine je nadlezno za reguliranje proizvodnje grba Bosne i Hercegovine.

Clan 8.

Grb Bosne i Hercegovine se ne može upotrebljavati na javnom mjestu ukoliko je oštecen ili svojim izgledom nepodoban za upotrebu i takav grb se povlaci iz upotrebe.

Clan 9.

1. Grb Bosne i Hercegovine se zvanicno istice i koristi na sljedeci nacin:
I na ulazima u sve zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Vijeca Ministara i njegova tri Ministarstva, Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda, Stalnog komiteta za vojna pitanja, Komisije za ljudska prava, Centralne banke i Stalne izborne komisije nakon njenog formiranja, kao i na ulazu u sve druge institucije Bosne i Hercegovine i druge institucije kojima ove institucije o pecatu upravljaju.
II Na zgradama svih ambasada i konzulata Bosne i Hercegovine.
III Kao dio pecata Bosne i Hercegovine i u skladu sa Zakonom Bosne i Hercegovine.
IV U zvanicnoj prepisci, pozivnicama, vizitkartama i slicnim dokumentima koja koriste clanovi Predsjedništva, Vijeca ministara, kopredsjedavajuci i dopredsjedavajuci, ministri i njihovi zamjenici, predsjednici skupštinskih domova
Parlamenta Bosne i Hercegovine i njihovi zamjenici, te druge institucije Bosne i Hercegovine, kao što je napomenuto u paragrafu i).
V Na zvanicnim prevoznim sredstvima koja koriste drzavni zvanicnici.
VI Na granicnim prijelazima Bosne i Hercegovine.
2. U svim slucajevima navedenim u predhodnom paragrafu, nece moci biti izlozen ni jedan drugaciji grb iz Bosne i Hercegovine zajedno sa ovim grbom Bosne i Hercegovine.

Clan 10.

Upotreba grba Bosne i Hercegovine je dozvoljena:
1. Na zgradama gdje entitetska, kantonalna, gradska i opcinska tijela, unutar Bosne i Hercegovine, imaju svoja sjedišta, kao i u ceremonijalnim prostorijama ovih zgrada;
2. Prilikom zvanicnih medunarodnih posjeta, takmicenja i drugih skupova (politickih, naucnih, kulturnoumjetnic nih, sportskih i drugih) na kojima Bosna i Hercegovina ucestvuje ili je predstavljena.
3. U svim drugim slucajevima, sem ako je korištenje grba u suprotnosti sa ovim zakonom.


Clan 11.

Kada je grb Bosne i Hercegovine izložen zajedno sa jednim ili više stranih grbova ili slicnih simbola, grb Bosne i Hercegovine bit ce postavljen na pocasno mjesto, kako slijedi:
    I u središtu kruga gledano sprijeda, ako ostali grbovi obrazuju krug;
    II u središtu polukruga gledano sprijeda, ako ostali grbovi obrazuju polukrug;
    III na pocetku niza drugih grbova, ako drugi grbovi obrazuju niz;
    IV na pocetku grupe drugih grbova, ako drugi grbovi obrazuju grupu.

Clan 12.

Nepoštivanje grba Bosne i Hercegovine je kaznjivo. Entiteti ce usvojiti potrebne propise u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 13.

Ovaj zakon stupa na snagu sedam dana nakon objavljivanja u "Sluzbenom glasniku BiH".

 

ZAKON O ZASTAVI BOSNE I HERCEGOVINE

Clan 1.

Ovim zakonom ureduje se oblik i izgled zastave Bosne i Hercegovine, kao i njeno isticanje na nivou drzave Bosne i Hercegovine.

Clan 2.

Zastavom Bosne i Hercegovine predstavlja se Bosna i Hercegovina i zastava se istice kao simbol Bosne i Hercegovine.

Clan 3.

Zastava Bosne i Hercegovine je plave boje. Desno od centra nalazi se trougao zute boje. Paralelno lijevoj strani trougla, od gornjeg ruba zastave do donjeg ruba, proteze se red bijelih petokrakih zvijezda. Zastava je pravougaonog oblika. Odnos izmedu duzine i širine zastave je 1:2.

Clan 4.

Mjere i tehnicke specifikacije u vezi sa likovno grafickim rješenjem i dimenzijama zastave Bosne i Hercegovine koje se nalaze u prilogu ovog zakona cine njegov sastavni dio.

Clan 5.

Zastava Bosne i Hercegovine se zvanicno istice na nivou drzave Bosne i Hercegovine na slijedeci nacin:
     I na svim zgradama Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Vijeca ministara i njegova tri ministarstva, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Stalnog komiteta za vojna pitanja, Komisije za ljudska prava, Centralne banke i Stalne izborne komisije nakon njenog formiranja, kao i na bilo kojoj drugoj zgradi zajednickih institucija ili institucije kojom upravljaju zajednicke institucije ili koja je odgovorna zajednic kim institucijama;
    II na svim zgradama diplomatskokonzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine;
    III prilikom sluzbenog odlaska clanova Predsjedništva Bosne i Hercegovine u inostranstvo i njihovog povratka iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu;
    IV na sluzbenim prevoznim sredstvima koja koriste clanovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine;
    V prilikom svih zvanicnih medunarodnih posjeta, takmicenja i drugih skupova (politickih, naucnih, kulturnoumjetnic kih, sportskih i drugih) na kojima Bosna i Hercegovina ucestvuje ili je predstavljena;
    VI na granicnim prelazima Bosne i Hercegovine.
U svim slucajevima iz prethodnog stava, druge zastave iz Bosne i Hercegovine nece se isticati zajedno sa zastavom Bosne i Hercegovine.
Zvanicno isticanje zastave u entitetima i nezvanicna upotreba zastave regulisace se posebnim zakonom.

Clan 6.

Nepoštovanje zastave Bosne i Hercegovine predstavlja kaznjivo djelo. Entiteti ce usvojiti odgovarajuce propise u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 7.

Ovaj zakon ce se objaviti u "Sluzbenom glasniku BiH" i u sluzbenim glasilima entiteta.
Srijeda, 11. februara 1998. S L U ZB E N I G L A S N I K B i H Broj 1 Strana 3.3 Na osnovu clana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavnickog doma odrzanoj 3. februara 1998. godine i na sjednici Doma naroda odrzanoj 3. februara 1998. godine, donijela je 11. februara 1998.

 


-
-

Bosnian Flag & Banner company

Hidex d.o.o.>[O nama] [Proizvodi] [Foto Galerija] [Lokacija]
Info strane> [Zastave BiH] [Bonton] [Linkovi] [English_Version]

Hidex d.o.o. Sarajevo. Tel/fax: ++387 33 454 509 Mobitel: 061 139 682
Email: hidex@bih.net.ba Copyright© HIDEX All Rights Reserved; Webmaster